โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

นางปาจารีย์ แสงศรี-2
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
204,971

ข้อมูลนักเรียน

ผู้เข้าชม 5,453

 

    จำนวนนักเรียน  ( ข้อมูล  17  มิถุนายน  2559)
แสดงจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น

 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 
อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี
   
    ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
  ชั้น จำนวน ห้องเรียน  
  มัธยมศึกษาปีที่  1 69 2  
  มัธยมศึกษาปีที่  2 76 2  
  มัธยมศึกษาปีที่  3 49 2  
  รวม   ม.ต้น 194 6  
         
    ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    
  ชั้น จำนวน ห้องเรียน  
  มัธยมศึกษาปีที่  4 21 1  
  มัธยมศึกษาปีที่  5 46 2  
  มัธยมศึกษาปีที่  6 49 2  
  รวม ม. ปลาย 144 6  
         
  นักเรียน รวม(คน) ห้องเรียน  
  นักเรียนทั้งสิ้น 338 12  
         
         
         

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-54-157-61-68.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-05-25','2019','05','30533');