โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
951
ผู้เข้าชมเดือนนี้
951
ผู้เข้าชมทั้งหมด
438,583

ประวัติโรงเรียน

ผู้เข้าชม 6,244

         โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา  ที่ตั้งบ้านไผ่ใหญ่   ตำบลไผ่ใหญ่  อำเภอม่วงสามสิบ    จังหวัดอุบลราชธานี   สหวิทยาเขต 1   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29    โทร. 045-342081 โทรสาร  045-342081    เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 35 ไร่  เขตพื้นที่บริการ   ตำบลไผ่ใหญ่   ตำบลยางโยภาพ   ตำบลนาเลิง    ในปีการศึกษา 2555  มีนักเรียน จำนวน  367  คน   ผู้บริหาร   2 คน ครูผู้สอน 25  คน  อัตราจ้าง 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  ลูกจ้าง 4 คน 
         โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา  ตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันจันทร์ที่  4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 เป็นโรงเรียน      สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  29    สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่บนเนื้อที่จำนวน 35 ไร่   ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีอุปการคุณดังรายนาม  ต่อไปนี้
                                                1)  นางบุ   ทองสุข  และครอบครัว
                                                2)  นายบัวทอง   เหล็กงาม  และครอบครัว
                                                3)  นายพัน   บุญทะสอน  และครอบครัว
          สถานที่ตั้งของโรงเรียน   อยู่ในพื้นที่เขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  บริเวณที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาระหว่างบ้านไผ่ใหญ่กับบ้านโนนรังน้อย หลักกิโลเมตร ที่ 4 – 5  ริมถนน  รพช. (ปัจจุบันมอบโอนให้โยธาธิการ) สายบ้านหนองขุ่น – ไผ่ใหญ่  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบเป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร  และห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ระยะทาง 62 กิโลเมตร
          โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา  เปิดทำการเรียนการสอนในช่วงแรกโดยอาศัยสภาตำบลไผ่ใหญ่เป็นที่ทำการชั่วคราว  ซึ่งขณะนั้นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  ได้มอบหมายให้  นายสุคนธ์  จำปาวัลย์  ตำแหน่ง  ศึกษาธิการอำเภอม่วงสามสิบ  ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและรักษาการตำแหน่งครูใหญ่ ปัจจุบันมี นายวสิทธิ์  วรรณพงศ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


          ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
                         1)  หมู่บ้านไผ่ใหญ่     เป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งเป็นเมืองเล็กๆมีชื่อเรียกเดิมว่า " เมืองจักขิณธานี "   ทั้งนี้ โดยอ้างอิงหลักฐานที่ปรากฎทางด้านศิลปะ ,สิ่งก่อสร้างตามวัดวาอาราม ,ร่องรอยอารยะธรรมและการบอกกล่าวเล่าขานของบรรพชน ฯลฯ  เช่น  อุโบสถและตู้พระไตรปิฎกที่วัดเวฬุวัน    อุโบสถวัดสิงห์ทอง   ฯลฯ   สิ่งเหล่านี้ซึ่งบ่งบอกถึงความเก่าแก่และความคล้ายคลึงที่แสดงว่ามีการก่อตั้งบ้านเมืองพร้อมกับเมืองดอนมดแดง      ซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน
                         2) สภาพชุมชนตำบลไผ่ใหญ่  ปัจจุบันขยายเป็นชุมชนขนาดใหญ่แบ่งการปกครองออกเป็น   12   หมู่บ้าน   มีสำนักงานบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่เป็นหน่วยงานบริหาร    โดยมีคณะกรรมการองค์การบริหารตำบลไผ่ใหญ่  , กำนันและผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้นำท้องถิ่น      มีประชากรรวมทั้งสิ้นจำนวน    35,000    คน
                        3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน  ประชาชนตำบลไผ่ใหญ่  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม     ได้แก่    ทำนา   ทำสวน   เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ  เป็นอาชีพหลัก   อีกส่วนหนึ่งมีอาชีพรับราชการซึ่งมีจำนวนมากพอประมาณ      นอกจากนี้ยังมีอาชีพค้าขายและสถานประกอบการขนาดย่อมเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น    ตัดเย็บเสื้อผ้า   ฟูกนอน   ทำเฟอร์นิเจอร์   ไถเหล็ก    เป็นอาชีพเสริม