โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
1,734
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1,734
ผู้เข้าชมทั้งหมด
439,366

คณะกรรสมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผู้เข้าชม 1,610
คณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 
๑.ประธานนักเรียน
นางสาวมัทยา   ขุมทอง

 ๒.รองประธานนักเรียน
นางสาวปรียดา    วงศ์ษา
นางสาวอภิสิทธิ์   คุณมี

๓.เลขานุการ
นางสาวอาทิตยา   อุ่นใจ
นายณัฐวุฒิ   บุญทะสอน
๔.เหรัญญิก
นางสาวศุภรัตน์   หลักทอง
นางสาวจิราพร   กองวงศ์

๕.ประชาสัมพันธ์
นางสาวจิตชญานันท์   กอทอง
นางสาวณัฐมน   แก้งกงพาน
นางสาวนิโลบล   จันทะเกษ

๖.ปฏิคม
นางสาวชนิดา   นาจันทัศ
นางสาวสุภาพร   ศิริวาลย์
นางสาวเจนจิรา   ยอดนารี
นางสาวสราพร   วงษ์ขันธ์
นางสาวจิราพร   ไชยราช
นางสาววิภาวรรณ   ครุฑคู
นายทินกร   แท่นทอง
นายธีระวัฒน์   บุญหลัง
นายฐิตินันท์   พูลชาติ

๗.สาราณียกร
นายเพชรายุธ   แดงชาติ
นายวาทิตย์   สนิทนอก
นายศตวรรษ   เยื่อใย
นายณัฐพงษ์   สายสุข

๘.สวัสดิการ
นางสาวนัฐตพร   ภาคเจริญ
นางสาวทิพวัลย์   ศิรารวม
นางสาววาสนา   น้อยประเสริฐ
นางสาวจิราพร   ยัญญะจันทร์
นางสาวเพชรา   บุญทอง

๙.สถานที่
นายอาทิตย์   วรรณเสน
นายอัครเดช   ทองย่อย
นายเอกภพ   ผิวเงิน
นายพงษ์ศิริ    สมตน
นายภูธเนศ   สิงห์กาญจน์
นายธนากร   กัณฑิโกวิท
นายนัฐพล   ตุ้มทอง
นายประวิทย์   ใจกล้า
นายสหภพ   เกษเงิน