ไม่พบกิจกรรม
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('calendar','weblogs','ec2-35-175-191-168.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-10-14','2019','10','30533');