โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
204,971

คณะกรรมการสถานศึกษา


นายกฤษดา ยิ่งยืน
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

นายอนันตพร คุปวานิชพงษ์
กรรมการ

นายธงชัย ศิริวาลย์
กรรมการ

นายโสดา สิมพันธ์
กรรมการ

นายวีระศักดิ์ สุขเลิศ
กรรมการ

นายสุทธิพจน์ ทองสุข
กรรมการ

พระครูวิบูลย์ ปุญญาภรณ์
กรรมการ

นายวิชัย แสงชาติ
กรรมการ

นายบันทึก หลักทอง
กรรมการ

นายไสว วงศ์กระจ่าง
กรรมการ

นายสุริยันต์ สีวะรวม
กรรมการ

นายบุญศรี มุจรินทร์
กรรมการ

นายคำพร วงศ์เพ็ญ
กรรมการ

นายบุญชู สานขุน
กรรมการ

ดร.เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
กรรมการและเลขานุการ
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school-board','weblogs','ec2-3-234-210-89.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-22','2019','11','30533');